top of page

Eich Data Personol:

Yr hyn sydd ei angen arnom

Y wefan hon fydd yr hyn a elwir yn "Rheolwr" y data personol a roddwch i ni, a all gynnwys enw, cyfeiriad, e-bost ac ati.

Pam mae ei angen arnom

Cesglir eich data yn bennaf ar gyfer cyflawni eich archebion a throsglwyddo'r negeseuon y byddwch yn eu hanfon drwy'r wefan hon.

 

Pa mor hir rydyn ni'n ei gadw

Mae data eich archeb ar-lein yn cael ei storio am nifer o flynyddoedd fel sy'n ofynnol gan gyfraith treth. Gellir gwneud rhai agweddau ar eich data archebu ar-lein yn ddienw ar eich cais ac i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith. Gall eich data arall nad yw’n archeb (h.y. data marchnata neu negeseuon) gael ei ddileu neu ei wneud yn ddienw ar eich cais, yn unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Gallwch hefyd ddad-danysgrifio o gyfathrebiadau marchnata ar unrhyw adeg.

Beth yw eich hawliau?

Os credwch ar unrhyw adeg bod y wybodaeth rydym yn ei phrosesu amdanoch yn anghywir, gallwch ofyn am gael gweld y wybodaeth hon a hyd yn oed ei chywiro neu ei dileu. Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am sut rydym wedi trin eich data personol, gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i’r mater. Oni nodir yn wahanol yn y ddogfen hon, mae rheolwr gyfarwyddwr y wefan hon yn gweithredu fel Swyddog Diogelu Data yr UE (DPO) a gellir ei chyrraedd o dudalen gyswllt y wefan hon. Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb neu’n credu ein bod yn prosesu eich data personol nad yw’n unol â’r gyfraith gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Beth yw cwcis?

Darnau bach o ddata yw cwcis, sy’n cael eu storio mewn ffeiliau testun, sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais arall pan fydd gwefannau’n cael eu llwytho mewn porwr. Fe'u defnyddir yn eang i'ch "cofio" chi a'ch dewisiadau, naill ai ar gyfer un ymweliad (trwy "cwci sesiwn") neu ar gyfer ymweliadau ailadrodd lluosog (gan ddefnyddio "cwci parhaus"). Maent yn sicrhau profiad cyson ac effeithlon i ymwelwyr, ac yn cyflawni swyddogaethau hanfodol megis caniatáu i ddefnyddwyr gofrestru ac aros wedi mewngofnodi. Gall cwcis gael eu gosod gan y wefan yr ydych yn ymweld â hi (a elwir yn "cwcis parti cyntaf"), neu gan wefannau eraill sy'n gweini cynnwys ar y wefan honno ("cwcis trydydd parti"). yn Gall y wefan hon wneud defnydd o wahanol gymwysiadau a gwasanaethau trydydd parti i wella profiad ymwelwyr â’r wefan. Mae'r rhain yn cynnwys llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter (trwy ddefnyddio botymau rhannu), neu gynnwys wedi'i fewnosod o YouTube a Vimeo, neu wasanaethau olrhain fel Google Analytics. O ganlyniad, efallai y bydd cwcis yn cael eu gosod gan y trydydd partïon hyn, a'u defnyddio ganddyn nhw i olrhain eich gweithgaredd ar-lein. Nid oes gennym unrhyw reolaeth uniongyrchol dros y wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn.

Rheoli cwcis

Efallai y bydd ymwelwyr am gyfyngu ar y defnydd o gwcis, neu eu hatal yn llwyr rhag cael eu gosod. Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn darparu ar gyfer ffyrdd o reoli ymddygiad cwci megis hyd yr amser y cânt eu storio - naill ai trwy ymarferoldeb adeiledig neu drwy ddefnyddio ategion trydydd parti. I gael gwybod mwy am sut i reoli a dileu cwcis, ewch i aboutcookies.org. I gael rhagor o fanylion am gwcis hysbysebu, a sut i'w rheoli, ewch i youronlinechoices.eu (wedi'i leoli yn yr UE) neu aboutads.info (yn UDA). Mae'n bwysig nodi y gall cyfyngu neu analluogi'r defnydd o gwcis gyfyngu ar ymarferoldeb gwefannau, neu eu hatal rhag gweithio'n gywir o gwbl.

Bannau gwe a thechnolegau olrhain eraill

Gall y ddwy wefan ac e-byst HTML hefyd gynnwys technolegau olrhain eraill fel "beacons gwe". Mae'r rhain fel arfer yn ddelweddau tryloyw bach sy'n rhoi ystadegau i ni, at ddibenion tebyg i gwcis. Fe'u defnyddir yn aml ar y cyd â chwcis, er nad ydynt yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur yn yr un modd. O ganlyniad, os byddwch yn analluogi cwcis, mae'n bosibl y bydd y ffaglau gwe yn dal i lwytho, ond bydd eu hymarferoldeb yn gyfyngedig.

bottom of page